2022 novemberi körlevél

Kedves Édesanyák!

Szent Mónika fiáról, Ágostonról mindannyian tudjuk, hogy fiatal korában igen könnyelmű életet élt.

Kicsapongó élete igen korán, már 15 éves korában kezdődött, amikor szüneteltetni kényszerült tanulmányait. Gyenge akarata így a bűnök s a könnyelmű élet felé terelte őt.

Édesanyja, Mónika intései annyira leperegtek róla, hogy még a hitétől is eltávolodott s 18 évesen egy házasságon kívüli gyermeke is született. Ám Mónika ekkor sem adta fel, nem fáradt bele az imádságba, így fia újból tanulásra adta a fejét s éles értelme elkezdte keresni az igazságot a lét legfontosabb kérdéseire. Édesanyja megtérítésre való próbálkozásait azonban olyannyira elutasította, hogy előbb Rómába, majd Milánóba szökött. Mónika ekkor sem adta fel, elutazott fia után.

Az édesanya imái és fiáért való szenvedéseire az isteni Gondviselés Milánó püspökének Ambrusnak a keze alá vezérelte Ágostont. A szent életű püspök, aki már akkor ismert volt beszédeiről, szónoklataival elindította Ágostont a lelki békéhez vezető úton. Hatására olvasni kezdte a Szentírást, amelyet Isten üzeneteként fogadott el. Így aztán lelke egészen megnyugodott és Istenben megtalálta a békét. A Szentírás következő mondata változtatta meg teljesen Ágoston egész életét:

„Itt az óra, hogy fölébredjünk álmunkból! Üdvösségünk közelebb van, mint amikor hinni kezdtünk! Múlóban az éjszaka, elközelgett a nappal. Vessük hát le a sötétség tetteit, és öltsük fel a világosság fegyvereit! Éljünk becsületesen, amint az a nappalhoz illik, ne lakmározva és részegeskedve, ne kicsapongásban és érzékiségben, ne civakodva és viszálykodva! Öltsétek inkább magatokra Jézus Krisztust” (Róm, 13,11)

Lássuk be kedves édesanyák, hogy mindannyiunk közeli vagy távoli környezetében egyre többen vannak a megtérésre váró Ágostonok! A mai embernek is hasonló problémái vannak, mint Ágostonnak. Ott keresi a boldogságot, ahol nincs. Ott akar békességet, ahol nyugtalanság van. Mi pedig, akik ennek a közösségnek a tagjai vagyunk, nem fáradhatunk el, nem hagyhatjuk el az imádságot, és az isteni Gondviselésbe vetett bizalmat. Ne gondoljuk, hogy Ágoston megtérése egyszerű volt! Neki ugyanis nem csak a kicsapongó élettel s a testiséggel kellett szakítania. Szembe kellett néznie a türelmetlenségével, gőgjével s éles értelmében kavargó téves elméletek sötét sokaságával is. Szent Ágoston is akkor érte el élete boldogságát és szívének nyugodalmát, amikor úgy kezdet gondolkodni, ahogy az Írásokból olvasott és elmélkedett.

Szent Pál szavai minket is érintsenek meg és vezessenek az adventi időben! Itt az idő, hogy mi is felébredjünk álmunkból, hogy életünkön változtassunk. A várakozás csendjében hitünk ébresztgetése segítsen abban, hogy megújuljunk. Itt az óra, hogy ne közömbös nézelődők, hanem Krisztus testének élő tagjai legyünk!

Törekedjünk lelkünket a szentségek által is megújítani az adventi időben! Táplálkozzunk Krisztus drága testével, hogy az ő élete áradjon belénk és akkor közösségeinkben, családjainkban szentségi kegyelem lesz Jézus Születése.

A családokért, fiatalokért végzett imádság mellet, kérem, hogy a háborúk megszűnésért is könyörögjünk! Kérjük, hogy az Úr adjon békét az emberi szívekbe, hogy karácsony Éjjelén szívből énekelhessük:

„Dicsőség a magasságban Istennek!

És a földön békesség a jóakaratú embereknek!”

Ezekkel a gondolattokkal kívánok minden kedves édesanyának áldott adventi készületet.

Szívből kívánom, hogy Isten áldása és kegyelme kísérje közösségeink életét.

Szeretettel: Krisztián atya


Ima a békéért:

Mindenható Urunk! Te azért küldted el Jézust, hogy általa lépteinket a béke útjára vezesd.

Tudjuk, hogy te nem úgy adod nekünk a békét, ahogy a világ adja. Tudjuk, hogy a benned való megnyugvás csak a te Országodban jön el maradéktalanul. Mégis a világ békéjét kérjük tőled.

A te Igédre hagyatkozva könyörgünk így, hiszen te azt mondtad: Éljetek egymással egyetértésben és békében! Szorongattatott helyzetünkben ma különösen Ukrajna békéjét kérjük tőled. Az országban élő magyarsággal is közösséget vállalva imádkozunk a megnyugvás és a kölcsönös elfogadás lelkéért.

Az ember szívének vágya az élet és a béke.

Lelkünk legmélyéből kérjük tehát a szív, a családok, a közösségek és a népek békéjét. Minden bűnünk ellenére add meg nekünk a kiengesztelődés kegyelmét!

Jézus, a Béke Fejedelme által, a Szentlélekben imádkozva kérjük ezt Tőled. Ámen. (Gájer László atya)


Kedves Édesanya Társaim! Tisztelt Lelkipásztoraink!

Nagy szeretettel köszöntelek Mindnyájatokat az idei harmadik hírlevelünkkel!

Szeretnék megosztani veletek néhány hírt az augusztusi találkozónk óta eltelt időszak eseményeiről, és még pár gondolattal visszatekinteni a lelki napunkra.

      Augusztus 27-én, Szent Mónika ünnepén 66 plébániáról, közel 800-an gyűltünk össze a városmajori Jézus Szíve templomban, hálát adni a 30 éves évfordulónkon, hogy Közösségünk meg tudott maradni eredeti küldetése, az imádság hivatása mellett. A szentmisében hálatelt szívvel emlékeztünk meg alapítónkról, +Róna Gábor atyáról is. A délutáni tanúságtételek során olyanok szólaltak meg, akik papként szolgálnak, illetve olyan édesanyák, szülők, akik papot adtak az Egyháznak. A tanúságtételek közül, a bonyhádi születésű Markovics Milán Mór tábori lelkész szüleinek tanúságtétele a KALÁSZ újság szeptemberi számában is megjelent.

A találkozóra elkészült az imalapunk új formátumban, és a Közösségünk ismertetője is megújult.

      Augusztus 28-án, Szent Ágoston ünnepén Krisztián atyával és a bonyhádi édesanyák 20 fős csoportjával a vajdasági Szenttamásra látogattunk el, az ottani Közösség 20. évfordulója ünnepségére. Örömmel tapasztaltuk meg a határon túli magyar édesanyatársaink összefogását, vendégszeretetét. Közel kétszázan jöttek el erre a találkozóra, hogy együtt imádkozzunk a szentmisében, melyet Kürtösi Krisztián atya mutatott be a Szentkereszt templomban. A templom egyik érdekessége, hogy a színes üvegablakai közül az egyik Szent Mónikát, a vele szemközti pedig Szent Ágostont ábrázolja. Az alábbi szép imát hoztuk a Vajdasági Közösségek találkozójáról:

Örök Atyánk, Jézus Krisztusnak szenvedéseire, Szent Sebeire, drága Szent Vérére és Szent Mónika közbenjárására kérünk, add, hogy mindig a krisztusi úton járjunk, s minél több lelket Hozzád vezéreljünk! Ámen

     Október 3-án örömteli eseményen vehettünk részt Budapesten az MKPK Titkárságán, ahol Bartalné Veronka az Egyházban végzett áldozatos szolgálatáért, egy szép ünnepség keretében vehette át Veres András püspök atyától a Pro Ecclesia Hungariae díjat. A díjátadáson Veronka családja mellett, Közösségünk néhány tagjával mi is ott lehettünk, osztozhattunk örömében. A fontos eseményről szinte a teljes katolikus sajtó címoldalon számolt be. Az erről megjelent cikk a www.szentmonika.hu honlapunk hírek oldalán olvasható.

     Október 8-án Kaposváron rendezték meg az Országos Életvédő Napot, melyen én is részt vettem, mivel ez a téma szorosan kapcsolódik az Édesanyák Közösségéhez. Több, ezzel kapcsolatos szervezet képviselőjével megismerkedtem. Nagyon értékes tanúságtételek hangzottak el a témával kapcsolatban, melyek közül a mi találkozóinkon is néhányat szívesen meghallgatnánk. Az Életvédő Nap megerősített abban is, hogy milyen fontos lenne, hogy a Közösségünkben minél többen elköteleződjenek a veszélyben lévő magzatok védelme érdekében. Erről bővebben a www.lelkiadoptalas.hu honlapon lehet tájékozódni, de szívesen küldök róla írásos ismertetőt, aki szeretne csatlakozni, vagy a csoportjában megszervezni a fogadalomtételt.

      November 19-én Krisztián atyával Komlón voltunk, ahol nagy örömünkre, szerveződött egy új csoport.

Az első közösségi szentmiséjük után, együtt lekesítettük őket a környékről érkezett Szent Mónikás édesanyákkal, és osztottuk meg tapasztalatainkat az új közösséggel.                                                                                                 

      Sajnos egy szomorú hírt is kaptunk az ősz során: a Budapest-Óbudai Szentháromság templom Szent Mónika Közösségének vezetője, Bulla Judit az Örök Hazába költözött. Judit életében sokat tevékenykedett a budapesti országos találkozóink megszervezésében. Az Úr jutalmazza meg Őt az örökélet boldogságával!

     A jövő évi Országos találkozóval kapcsolatban szeretnélek tájékoztatni benneteket, hogy a Kaposvárra tervezett találkozó a májusi hétvégékre eső egyházi programok sokasága miatt elmarad. A legközelebbi Országos Találkozónk 2023. augusztus 26-án Budapesten, a Rózsafüzér Királynéja templomban (Budapest XIV. ker. Thököly u. 56.) kerül megrendezésre, ahová Nagy Károly plébános atya szeretettel vár bennünket. A hálaadó szentmisénk bemutatására Fekete Szabolcs Benedek püspök atyát kértük fel, aki örömmel elfogadta felkérésünket.

Továbbra is szeretném kérni, hogy akinek megváltozott az e-mail címe, vagy korábban nem volt, legyen szíves jelezze felém a szentmonika2022@gmail.com címre, hogy a hírlevelek, értesítések egyszerűbben és gyorsabban eljussanak hozzátok.

Isten áldjon meg Benneteket és családjaitokat!

Szeretettel és imával: Vereckeiné Piroska

Letöltés