2024. májusi - pünkösdi hírlevél

Kedves Édesanya Társaim! Tisztelt Lelkipásztoraink!

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntelek Mindnyájatokat.

Az őszi hírlevelünk óta eltelt időszak eseményeiről szeretnék megosztani néhány örömhírt, valamint előzetes tájékoztatást adni az idei augusztusi országos találkozónk programjáról.

Február 21-én a Nógrád megyei Patakon, a tavaly alakult közösség meghívásának tettünk eleget. A nagyböjti lelki délutánon a balassagyarmati és a dejtári édesanyák is együtt imádkoztak velünk. A fájdalmas rózsafüzérben Mária szenvedéséről elmélkedtünk. A szentmisében Krisztián atya nagyböjti ráhangoló prédikációjában a kitartó, és minél elmélyültebb imára bíztatott bennünket az Imádság Évéhez kapcsolódva.

Másnap, február 22-én Krisztián atya az egri közösségeinknek tartott közös, lélekemelő nagyböjti lelkigyakorlatot.

Március 25-én több csoportunktól is kaptam visszajelzést, hogy megszervezték a lelki adoptálás fogadalomtételét, voltak, akik Gyümölcsoltó Boldogasszony áthelyezett napján, április 8-án tettek fogadalmat. Nagyon hálás vagyok, hogy idén sokan vállalták a lelki adoptálást, melyhez bizonyára hozzájárult Puskás Antal atya ezzel kapcsolatos tanúságtétele is, ami a tavalyi találkozónkon hangzott el.

Április 27-én részt vettem a Szent Janka Imakör által szervezett búcsún Pócspetriben, melyet Szent II. János Pál pápa szentté avatásának 10., és Szent Janka Beretta Molla szentté avatásának 20. évfordulója alkalmából rendeztek. Szent Janka az édesanyák és a meg nem született magzatok védőszentje. Ezen az országrészen még kevésbé ismert a Szent Mónika Közösség, ezért szeretnénk, ha a Szent Janka Imakörrel együttműködve, Nyíregyháza környékén is el tudnánk terjeszteni közösségünk imáját.

Áprilisban kaptam azt az örömhírt, hogy a Somogy Vármegyei Berzencén megalakult a Szent Mónika imacsoport, melyhez lelkes fiatal anyukák is szép számmal csatlakoztak.

Május elején, Anyák napját követően további új Szent Mónika közösségek szerveződéséről, alakulásáról kaptam bíztató híreket; Paksról és Dombóvárról. A Szolnok melletti Szászbereken pedig Pünkösdre tervezik a csoportalakítást. Nagy hála van a szívemben, hogy új csoportokkal gyarapodik a Közösségünk.

A kiskunfélegyházi csoportunk július 17-én ünnepli megalakulásának 30. évfordulóját Pálosszentkút kegyhelyen (Petőfiszállás, Tanya 473.), melyre szeretettel hívjuk az édesanyákat nem csak a környékről, hanem távolabbról is.

Közösségünk országos találkozóját 2024. augusztus 24 -én szombaton tartjuk Budapesten, a Terézvárosi Avilai Nagy Szent Teréz templomban (címe: 1065 Budapest, VI. kerület Szent Teréz utca 1.)

A találkozónk programja 9 órától - 14 óráig tart a következők szerint:

Dicsőséges rózsafüzér titkainak átelmélkedése, - Litánia Szent Mónika közbenjárásáért, - a templomot bemutatja Horváth Zoltán kanonok, - Madocsai Bea tanúságtétele a családban megélt sebekről, fájdalmakról. 11 órától a hálaadó szentmisénket Marton Zsolt váci megyéspüspök atya, a Magyar Katolikus Püspöki Kar Családügyi Bizottságának elnöke mutatja be. Az ebédszünet után, 13 órától lelkivezetőnk, Kürtösi Krisztián atya tanítása, Szentségimádás és szentségi áldás.

Kérem, hogy imádkozzatok az idei találkozónk jó előkészítéséért és sikeres megrendezéséért.

Továbbra is kérem, hogy az új, illetve megváltozott E-mail címekről tájékoztassatok a szentmonika2022@gmail.com címen!

Imával és szeretettel:

Vereckeiné Piroska

Szekszárd, 2024. Május 12.


Kedves Édesanyák!

Szép és meghatározó ünnepre készülünk felidézve, hogy sok évszázaddal ezelőtt mi történt Jeruzsálemben az Utolsó Vacsora termében, ahol az apostolok, Máriával együtt imádkoztak és várták a megígért Vígasztalót, az Igazság Lelkét. Mi is imádsággal készülünk és várakozunk, hogy a Szentlélek ajándékában részesülhessünk, mert Jézus ígérete szerint mi is megkapjuk a Szentlelket: a Vigasztalót, az Igazság Lelkét.

Az elkövetkező napokban közösségeink azzal a lelkülettel gyűljenek össze, mint az apostolok, akik „egy szívvel, egy lélekkel várták” az Úr ajándékát.

„Amint megérkeztek, fölmentek az emeleti terembe, ahol együtt szoktak lenni: Péter és János, Jakab és András, Fülöp és Tamás, Bertalan és Máté, Alfeus fia, Jakab, a buzgó Simon és Jakab testvére, Júdás. Mindannyian egy szívvel, egy lélekkel állhatatosan imádkoztak az asszonyokkal, Máriával, Jézus anyjával és testvéreivel együtt. (ApCsel 1 13-14)

Imádkozzunk és hallgassunk az Úr szavára, hívjuk a Lelket, miközben arra vágyunk, hogy a mi életünkben is megvalósuljon a pünkösdi esemény.

A Szentlélek minket is vezetni akar, mint az apostolokat. Nem erőszakosan, hanem szelíd szeretettel hív és vonz bennünket! Nem kemény szavakkal, szigorral kényszerít, hanem jó barátként akar belépni az életünkbe. Vezetni szeretne bennünket, mint a kisgyermeket, aki teljes ráhagyatkozással fordul szülei felé, akik kezén fogva, biztonságban vezetik őt.

Bízzunk benne, hogy ha átadjuk magunkat, a Szentlélek az igazság útján fog vezetni minket. Mert, aki megbízik Benne, az biztos lehet abban, hogy a jó irányba fogja terelni őt.

Mégis hogyan vezet Bennünket a Szentlélek? Lelkiismeretünkön keresztül, sugallataival, és a Szentírás által. A Szentlélek legfontosabb útmutatása, hogy Jézusra mutat: Őt és a lelkiismeretünket kövessük, akkor jó úton haladunk. Sugallja számunkra, hogy az út és az igazság Jézusban van. Csendesedjünk el, zárjuk ki a világ fojtogató zaklatásait és töltsünk minden nap időt a Gondviselésre figyeléssel. Vegyük minden nap a kezünkbe a Szentírást, amelyben Isten szavai a helyes ösvényen tartanak bennünket.

Gondoljunk csak Szent Ágoston püspök megtérésére. Mindene megvan, mint amire ma is tömegek sóvárognak, mégis üres a lelke így egyre szörnyűbben kezd tépelődni, hogy mi is az igazság és keresi mi a helyes. Végül kézbe veszi a Szentírást, kérve az Urat, mutassa meg neki a helyes utat. Vallomások című művében írja le ennek történetét. „Egyik milánói barátjának kertjébe húzódott vissza magányt keresve. Imádkozott, sőt kiáltozott kilátástalanságában: „Meddig még, Uram?” A zsoltáros szavában újra meg újra magára ismert. És akkor váratlanul meghallott egy vékony gyermekhangot, amely ezt ismételgette: „Tolle, lege, tolle, lege”, azaz „Vedd és olvasd, vedd és olvasd”. Kezébe vette az előtte fekvő Szentírást és ennél a helynél ütötte fel: „Vessetek véget a kicsapongásnak és a tobzódásnak, a civakodásnak és a versengésnek. Öltsétek magatokra Urunkat, Jézus Krisztust, és ne dédelgessétek a testeteket, nehogy bűnös kívánságokra gerjedjen” (Róm 13,13).” Szent Ágoston a Szentlélek útmutatását ismerte fel a Szentírás soraiban. Lelkének békét és nyugalmat hozott Vallomásaiban így ír erről az istenélményről: „úgy áradt szívembe a szó, mint az erős fény, amely elűzött minden bizonytalankodást és sötétséget.” A Szentlélek a Szentíráson át képes irányítani, vezetni megszentelni azokat, akik rábízzák magukat és elfogadják vezetését. Minket is vezetni akar a Szentlélek, mint az apostolokat, férfiakat és nőket, akik engedték, hogy lelkiismeretükön és az Isten Igéjén át szóljon. Hallgassunk rá mi is, engedjük, hogy vezessen a megszentelődés útján, hogy mi is elmondhassuk Szent Ágoston püspökkel: „Nyugtalan mindaddig a szívünk, míg meg nem nyugszik benned, Istenünk” Egy másik helyen pedig ezt írja: „hívtál engem, és a kiáltásod legyőzte a süketségemet; felragyogtál, és fényességed elűzte vakságomat; illatod felhője felgomolygott és belélegeztem, és most epedek utánad; megízleltelek, és most éhezem és szomjazom Rád; megérintettél, és fellángoltam a békességért, amely Tőled való.”

A Lélek éltető ereje segítsen minket abban, hogy mi is azok közé tartozzunk, akik Pünkösd óta Isten országának építésén közös akarattal, felelősséggel és szeretettel dolgoznak.

Imádságos szeretettel:

Krisztián atya

Paks, 2024. május 9.


Imádság önmagunkért, hogy alkalmas eszközök lehessünk az Úr kezében

 

„Jöjj Szentlélek Úristen!

-        Helyettesítsd csendes nyugalommal, a bennünk lévő feszültséget.

-        Helyettesítsd csendes bizalommal, a bennünk lévő aggodalmat.

-        Helyettesítsd erős hittel, a bennünk lévő félelmet.

-        Helyettesítsd kegyelem édességével, a bennünk lévő keserűséget.

-        Helyettesítsd ragyogó fényeddel, a bennünk lévő sötétséget.

-        Helyettesítsd szerető melegeddel, a bennünk lévő hideget.

-        Helyettesítsd fényességeddel, a bennünk lévő éjszakát.

-        Helyettesítsd üdítő tavaszoddal, a bennünk uralkodó hideg telet.

-        Egyengesd ferdeségünket.

-        Vedd el büszkeségünk élességét, de mélyítsd el alázatosságunkat.

-        Gyújtsd meg szeretetünk tüzét, de oltsd ki szenvedélyeink tüzét.

-        Tedd, hogy úgy lássuk magunkat, ahogy Te látsz minket.

-        Engedd, hogy úgy lássunk Téged, ahogyan azt Te kívánod.

Így legyünk boldogok a Te szavaid szerint: "Boldogok a tiszta szívűek, mert meglátják Istent!"

(Szent Gellért kiadó)