2022 júniusi körlevél

Kedves Édesanyák és Nagymamák!

 

„Mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra.” (1.Tessz, 5.). Ezúton is szeretném köszönetemet kifejezni a májusi találkozónkért, melyen újra megélhettük a közös imádság és szentmise rendkívüli örömét és erejét. Nagy öröm számunkra, hogy a Szentlélek vezetése által közösségünk új világi vezetőjét is megválaszthattuk, így az erre a szándékra mondott imákért külön hálás vagyok Nektek.

Kérlek benneteket, hogy továbbra se hagyjátok abba az imádságot, hogy az öröm részesei és továbbajándékozói tudjatok lenni családjaitokban, plébániáitokon és közösségeitekben.

 

„Kérjetek és kaptok, keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak nektek! Mert aki kér, az kap, aki keres, az talál, s aki zörget, annak ajtót nyitnak.”(Mt 7, 7-8.) olvassuk Szent Máté evangéliumában. Az imádság által megtapasztaljuk az Úr közelségét, irgalmas szeretetét, amellyel felemel és keresztényebbé tesz bennünket. Ezért buzdítalak benneteket, hogy továbbra is buzgón fohászkodjatok minden nemes szándékért.

Június hagyományosan a papszentelések hónapja. Ezek az ünnepi alkalmak emlékeztetnek arra is bennünket, hogy magunkon, családunkon kívül mindannyian felelősek vagyunk egyházunk jövőjéért is.

„Az aratnivaló sok, de a munkás kevés, kérjétek tehát az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat az aratásába.

Nagyon kérlek Benneteket, vigyük az Úr elé ezt a különösen fontos szándékot is, hisz közös ügyünk, hogy a hivatásokért imádkozzunk és áldozatokat hozzunk.

Engedjétek meg, hogy egy személyes élményemet megosszam veletek. Az elmúlt napokban kaptam egy nagyon kedves kis levelet Törökszentmiklósról egy közösségünkhöz tartozó édesanyától, aki egy másik közösségnek is tagja, amely papi hivatásokért és a fölszentelt papokért imádkozik.

A kis levélben ez az üzenet állt: „Kürtösi Krisztián atya örömmel értesítem, hogy a Teréz Misszió öt tagja Önért imádkozik.”Ez az apró kis üzenet hatalmas kegyelmet és erőt jelent számomra, hogy vannak, akik imádkoznak értem és a szolgálatomért. A Jó Isten áldja meg érte őket! Sok ilyen lélekre lenne szükség, akik imádságukkal és áldozataikkal segítik Hazánk papjait.

Miért osztottam meg ezt veletek? Szeretném felhívnia figyelmeteket arra, hogy a mi közösségünk napi imájában is szerepel a hivatásokért szóló fohász:

„Segíts minket, Urunk, hogy ha gyermekeink közül valamelyik meghívást kapna a papi vagy szerzetesi életre, azt hálásan elfogadjuk és támogassuk!” (Szent Mónika közösség napi imájából)

Tudom, nagy bátorságra vall ezt a fohászt szívből és hittel elmondani, de ne feledjétek, Isten a nagylelkű adakozókat bőkezűen jutalmazza. Hiszen a hivatás nemcsak a meghívottnak áldás, hanem a családjának, közösségének, plébániájának is.

Kérlek benneteket, hogy tartsatok imaórákat, ajánljatok fel szentmiséket papi és szerzetesi hivatásokért!

Ti is láthatjátok milyen sok plébániának és közösségnek nincs meg a lehetősége, hogy vasárnap és ünnepnapon szentmisét ünnepeljen vagy szentségekhez járuljon.

 

Egy lelkigyakorlat alkalmával hallottam, hogy a pap híd a föld és a mennyország között.

Elgondolkodtató kép! Egyre kevesebb a híd, és félő, hogy az emberek szakadékba eshetnek Isten nélkül.

Imádkozzunk, hogy adjon az Úr bátorságot a fiataloknak, hogy ők is hidak lehessenek embertársaik számára az Isten Országába vezető úton.

 

Bizonyára sokan ismeritek az alábbi imádságokat, amelyeket egyéni vagy közösségi alkalmakkor imádkozhattok papi vagy szerzetesi hivatásokért, melyeket most egyben küldök nektek:

 

Ima a hivatásokért

Jézus, Te vagy az ember egyetlen Megváltója!
Testvéreinkért imádkozunk hozzád, akik igent mondtak Neked a papságra,

a megszentelt életre, vagy a misszióra szóló hívásodra.
Add, hogy életük napról napra megújuljon, és élő Evangéliummá váljanak.
Irgalmas és szent Urunk,
küldj szüntelenül új munkásokat Országod aratásába!
Segítsd azokat, akiket arra hívsz, hogy napjainkban kövessenek Téged!
Engedd, hogy akik arcodat szemlélik, örömmel válaszoljanak a csodálatos küldetésre,
amelyet rájuk bíztál, néped és valamennyi ember javára.
Istenünk, aki az Atyával és a Szentlélekkel élsz és uralkodol, most és mindörökké. Ámen.

(Szent II. János Pál pápa )
 

Imádság papi hivatásokért

Jézusom, lelkek isteni Pásztora, ki apostolaidat meghívtad és a lelkek halászaivá tetted őket:

Vond magadhoz a buzgó és nemes ifjú lelkeket is, hogy tanítványaiddá és segítőiddé váljanak.

Add, hogy érezzék a világ üdvözítése utáni szomjadat, amiért folyton megújítod papjaidnak

keze által áldozatodat oltárainkon. Add, hogy minél többen kövessék hívó szavadat,

folytassák művedet a földön, építsék Titokzatos Testedet, az Egyházat.

Add, hogy Egyházad a föld sója és a világ világossága legyen. Ámen.

(Szent VI. Pál pápa)


Ima a papokért

Szentlélek, ki az ajándék és az örök élet forrása vagy!

Töltsd el papjaink szívét belső bizonyossággal, hogy szeretetre, dicsőítésre,

 és szolgálatra vannak kiválasztva.

Engedd, hogy megízleljék barátságodat, töltsd el őket örömöddel és vigasztalásoddal.

Segítsd őket, hogy legyőzzék a nehézségeket, s ha elestek, bizalommal tudjanak fölkelni;

Tedd őket isteni szépséged tükrévé. Adj nekik bátorságot, hogy fogadni tudják korunk kihívásait és kegyelmedet, hogy Jézus Krisztus jóságát és emberszeretetét elvihessék az embereknek. Ámen.

(Szent II. János Pál pápa)

 

Imádságos szeretettel:

Kürtösi Krisztián atya

 


 

Kedves Szent Mónikás Édesanya Társaim! 

 

Nagy szeretettel köszöntelek Benneteket első hírlevelemmel, melyet Bartalné Veronka utódaként írok Nektek.

Ezúton is szeretném megköszönni a bizalmat, hogy úgy gondoltátok, hogy én – Vereckeiné Piroska, a szekszárdi közösség vezetője - vegyem át a stafétabotot Veronkától, és a következő öt évre rám bíztátok a közösségünk vezetését. Én igyekszem ennek a bizalomnak legjobb tudásom szerint megfelelni és szolgálatomat felelősségteljesen végezni. Ehhez nagy szükségem van az imáitokra és segítő együttműködésetekre, amit előre is nagyon szépen köszönök!

Hálát adok Istennek, hogy két év kényszerű kihagyás után, május 28-án, végre megtarthattuk az országos találkozónkat Kiskunmajsán, a Kisboldogasszony templomban.

A borongós, esős idő és a sokféle, májusi rendezvény ellenére, közel 700-an jöttünk össze, hogy együtt adjunk hálát Istennek és imádkozzunk a családjainkért és a békéért. A kiskunmajsai Közösség tagjai oly nagy vendégszeretettel fogadtak és elláttak bennünket mindennel, amiért nem tudunk eléggé köszönetet mondani.

A lelki napunkat egy gyönyörű napindító imával kezdtük, utána a Világosság rózsafüzér titkairól elmélkedtünk, majd  a Lorettói litániával köszöntöttük a Szűzanyát.  Kosik Sándor plébános köszöntője után, a szentmise kezdetéig még jutott idő arra is, hogy Konczné Bartal Éva csoportvezető, a találkozó főszervezője bemutassa a kiskunmajsai Közösség 20 éves történetét, melyet sok szép fénykép kivetítésével is színesített.

A szentmisét 11 órakor Dr. Bábel Balázs Kalocsa-Kecskeméti érsek metropolita mutatta be. Az Érsekatya homíliájának elején a hegyi beszéd boldog mondásaiból idézett: „Boldogok a sírók, ők majd megvigasztaltatnak”. Mert, ha valakire illett ez a boldogmondás, az éppen Szent Mónika volt. Ismerjük a történetet, hogy Szent Ambrus püspök azzal vigasztalta Ágoston édesanyját, hogy az a gyermek, akiért ennyi könnyet hullatnak, nem veszhet el. Ez a Szent Ambrusi mondás a mai édesanyák számára is vigasztalást nyújthat, akik valaki miatt sírnak, szomorkodnak.

A mai szülők nagy bánata, hogy sokszor a jó nevelés ellenére is, korán eltávolodnak a gyermekek a hittől, aminek súlyos következményei lesznek a felnőtt korban. Az Érsekatya arra biztatott bennünket, hogy imáinkban kérjünk bátran, de ne csak anyagi javakat, hanem elsősorban természetfölötti javakat: gyermekeinknek állhatatosságot a hitben, a hivatásukban és szeretetet a családokban. A magunk részére pedig lelkierőt, mert ha ez meg van, akkor könnyebben viseljük az élet terheit.

Az Érsekatya azzal fejezte be homíliáját, hogy Szent Mónika példája és közbenjárása segítsen mindnyájunkat, hogy vigasztalást nyerjünk szomorúságunkban.

A szentmise végén Krisztián atya ünnepélyesen megköszönte Bartalné Veronkának a 30 éven át szeretettel végzett, odaadó szolgálatát, aki leköszönt világi elnöki tisztségéről. Ezután került sor, titkos szavazással az új vezető megválasztására.

 A szeretetvendégségről visszaérkezve, a templomban kiskunmajsai tehetséges fiatalok zenéje, éneklése és szavalatai kápráztattak el bennünket.

Összejövetelünk, Kürtösi Krisztián atya által vezetett Szentségimádással, az Irgalmasság rózsafüzére elimádkozásával és szentségi áldással ért véget.

Örömmel fogadtuk a bejelentést, hogy ebben az évben még egyszer találkozhatunk, Szent Mónika ünnepének napos-napján, augusztus 27 -én Budapesten a Városmajori Jézus Szíve templomban, ahol Forgács Alajos plébános atya és a budapesti édesanyák közössége szeretettel vár bennünket. Részleteket a meghívóban fogjuk megküldeni.

Nagy örömmel osztom meg Veletek a jó hírt, hogy a Magyar Püspöki Konferencia Pro Ecclesia Hungariae díjat adományoz Bartal Józsefnének a Keresztény Édesanyák Szent Mónika Közössége leköszönő világi elnökének. Ez igazán méltó befejezése ennek a szép szolgálatnak.

Gratulálunk Veronkának és köszönjük a közösségünkért végzett odaadó munkáját. További jó egészséget kívánunk és sok örömet szerető családja körében!

Kérlek benneteket, hogy akik eddig postai úton kapták a körlevelet, de már van e-mail címük, legyetek szívesek elküldeni az e-mail elérhetőségeteket. Köszönöm szépen.

 

Visszajelzéseiteket, kérdéseiteket ezekre az e-mail címekre várjuk: szentmonika2022@gmail.com  és kurtosi.krisztian@gmail.com

 

Szeretettel és imával:

Piroska