2021 tavaszi körlevél

Kedves Édesanyák és Nagymamák!

„Maradjatok bennem, s akkor én is bennetek maradok” Jn 15,4

Az elmúlt hónapok és hetek rádöbbentettek bennünket arra, hogy az emberi kapcsolatoknak és találkozásoknak milyen fontos szerepük van az életünkben. Sajnos a találkozások, illetve a kapcsolataink, amelyek életet és bátorítást, megerősítést adhatnának, megritkultak és sok esetben elmaradtak a hétköznapjainkból, sőt még az ünnepeinkből is. Még szomorúbb, hogy nemcsak embertársainkkal, hanem az Úrral való kötelékünk is meglazult. Kevesebb vagy felszínesebb lett az imádság, sőt nagyon sok esetben el is maradt az életünkből. Milyen sokszor hallani manapság, hogy űr tátong bennünk! De minek, vagy kinek a hiányát érezzük a szívünk mélyén?

Az elkövetkező vasárnap evangéliuma segítségünkre lehet, hogy végre megújítsuk és elmélyítsük kapcsolatinkat mind Istennel, mind pedig embertársainkkal. Jézus meghív bennünket a benne való életre, amely alapja az embertársainkkal való kapcsolatainknak is. Egy különleges kötelékről van szó, tudniillik a szeretetnek a kötelékéről.

Jézussal az isteni élet kapcsol össze minket. Az az élet, amelyet a keresztség szentségében árasztott a szívünkbe. Ezáltal részesei lettünk az Ő életének, amely élet átjár bennünket. Isteni élet, amely egységet fon bennünk az Atyával és az Úr Jézus Krisztussal, valamint felebarátainkkal. János evangélista szép hasonlattal él: a szőlővesszők és a szőlőtőke kapcsolatával. A hétköznapi hasonlaton keresztül szeretné megerősíteni bennünk, hogy ugyanazon életnedv járja át a vesszőket és a tőkét is. A vesszők és a tőkék egybeforrva képesek gyümölcsöt teremni.

A hasonlatban szereplő tanítás szeretne rávilágítani arra, hogy a keresztény életünk is akkor lesz gyümölcsöző, ha egybekapcsolódik az Úr Jézussal. Az Úrral összefonódott életünkből születik meg a keresztény magatartásunk. „A Lélek (…) ereje által tudnak Isten fiai gyümölcsöt hozni. Ő, aki beoltott minket az igaz Szőlőtőbe, a Lélek fakaszt általunk gyümölcsöt, ami „szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás” (Gal 5,22–23). A Lélek a mi életünk; minél inkább megtagadjuk önmagunkat, annál tevékenyebbé tesz bennünket a Lélek (…)” (KEK 736.)

A kegyelmi élet átjárja lelkünket és az Úr tettekre sarkal minket. Ilyen tettek például a felebaráti szeretet gyakorlása, az imaéletünk megújítása, a missziós lelkület. Újítsuk meg az Úr iránti szeretetünket, hogy felebarátainkat megújult szívvel tudjuk elfogadni, befogadni és szeretni! Ne engedjünk az Úr nélküli életnek, mert ha engedünk, erőtlenek leszünk arra, hogy Krisztus éltető erejét elvigyük másoknak! Pedig ma leginkább erre van szükség. Erre az erőre, amely képes megújítani és gyümölcsözővé tenni életünket és közösségeinket.

Kedves Édesanyák! Május első vasárnapján külön szeretettel és hálával gondolok rátok. Anyák-napja lesz. Biztos vagyok benne, hogy nem lesz olyan templomi közösség, család, ahol ne köszönnék meg a gondviselő Istennek a ti gondoskodásotokat, szolgálataitokat, áldozataitokat és nem utolsósorban azt a számtalan imát, amelyet értünk vállaltatok. Köszönetemet és hálámat az Úr előtt szeretném elmondani, kérve őt, hogy árassza minden édesanyára atyai áldását.

Varga Erzsébet kedves kis versével köszöntök minden kedves édesanyát és nagymamát.

Istenünk, légy áldott,
Dicsér szívünk és szánk,
Azért, mert van nekünk
Hívő édesanyánk:
Áldásod add rájuk
Álld meg az életük,
Legyen mindig vidám,
Hangos az énekük.
Hisz ők teszik széppé
Életünk hajnalát.
Virággal köszöntünk
Minden édesanyát.

Május, hónapban különös szeretettel, forduljunk Égi Édesanyánk felé. Bátorítalak benneteket, hogy családban, templomi közösségben kérjétek az Ő segítségét és oltalmát! Most a járvány idején még inkább szükségünk van Jézus Anyjának, a mi Anyánknak közbenjárására. A lorettói litánia, a rózsafüzér imádság és a különböző Mária imák, segítenek bennünket, hogy életünkben és családjaink életében méltó helye legyen Jézus anyjának. Azt se feledjük el, hogy a tiszta Mária tisztelet, amely a Szentíráson és az Egyház tanításán alapszik elvezet minket Jézushoz, az Üdvözítőhöz. Őseink és szentjeink ezt nagyon jól tudták: „Mária által juthatunk el Jézushoz!”

Ezekkel a gondolatokkal kívánom, hogy a legközelebbi találkozó alkalmával lelkileg megerősödve, egymást gazdagítva tudjunk hálát adni az Úrnak!

A legközelebbi találkozó időpontjáról értesítünk benneteket. Remélem, hogy a Jóisten mielőbb megadja, hogy személyesen, közösségünkben találkozhatom minden kedves édesanyával.

Imádságos szeretettel gondolok közösségünk minden kedves tagjára!

Kürtösi Krisztián atya

Bátaszék, 2021. 04 29.


MÁRIA, REMÉNYSÉG ANYJA

„Mária, reménység anyja, légy velünk!
Taníts minket, hogy az élő Istent hirdessük;
segíts tanúskodnunk Jézusról,
az egyetlen Üdvözítőről;
tégy minket szolgálatkésszé a felebarát iránt,
befogadóvá a rászorulók iránt,
tégy az igazságosság megvalósítójává
és egy igazságosabb világ szenvedélyes építőivé;
járj közben értünk,
hogy úgy munkálkodjunk a történelemben,
hogy bizonyosak legyünk
az Atya tervének teljesedésében.

Az új világnak Hajnala, mutasd meg,
hogy a reménység anyja vagy,
és virrassz felettünk!

Virrassz az (…) egyház fölött:
legyen az evangélium jó közvetítője;
legyen az igazi közösség helye;
teljesítse küldetését, mely arra szól,
hogy hirdesse, ünnepelje és szolgálja
a remény evangéliumát,
Béke Királynője, oltalmazd az emberiséget (…)!

Virrassz az összes keresztény fölött:
járják hűségesen az egység útját
az (…) egyetértésének kovászaként;
virrassz a fiatalok fölött,
akik a jövendő reményei,
hogy nagylelkűen kövessék Jézus hívását.

Virrassz a nemzetek vezetői fölött:
a közös ház építését tekintsék feladatuknak,
melyben megbecsülik
minden egyes ember méltóságát és jogait.

Mária, ajándékozd nekünk Jézust!
Segíts, hogy őt kövessük és őt szeressük!
ő az Egyház, (…)  és az emberiség reménye,
ő velünk és közöttünk él Egyházában.
Veled együtt mondjuk: „Jöjj el, Úr Jézus!”(Jel 22,20)

A dicsőség reménye,
melyet ő árasztott a szívünkbe,
teremje meg az igazságosság és a béke gyümölcseit!”

ECCLESIA IN EUROPA – enciklikából II. János Pál pápa


A Szent József-ima, ami soha nem hagy cserben

Ó, Szent József, ki oly nagy és erős védelmezőnk vagy, és kérésed oly gyorsan jut el Isten trónja elé, eléd helyezem minden aggodalmamat és kívánságomat.

Ó, Szent József, támogass hathatós közbenjárásoddal, és kérd isteni Fiadtól, áldjon meg engem minden lelki ajándékkal, Krisztus, a mi Urunk által, hogy mennyei segítségedben részesedvén hálát és hódolatot adhassak a legszeretőbb Édesapának.

Ó, Szent József, soha nem unom meg szemlélni, ahogy Jézus alszik a karodban; közeledni sem merek, amíg Ő alszik a szíveden. Helyettem is öleld át szorosan, adj egy csókot a fejére a nevemben, és kérd meg, hogy viszonozza a csókot, amikor majd utolsót lélegzem. Szent József, haldoklók védőszentje, imádkozz értem! Ámen.

(https://www.magyarkurir.hu/)